Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van TMC Nederland organiseerde haar jaarlijkse ledenvergadering op maandag 29 juni. Deze keer via Microsoft Teams.

Begroting en verslag kascontrole
Tijdens de ledenvergadering heeft de kascontrolecommissie verslag gedaan van hun controle over het financiële jaar 2019 en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Voor het jaar 2020 is een begroting gemaakt en deze werd besproken.
Alle officiële stukken behorende bij de ledenvergadering zijn gepubliceerd op de beveiligde downloadpagina van onze website (de financiële documenten worden eerdaags geplaatst). Maar ze zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn waren er ook weer bestuursverkiezingen. Er waren, na een officiële periode van drie jaar, twee bestuursleden aftredend. Voorzitter Paul Haffmans is herkozen voor een nieuwe periode en ook bestuurslid Louis van Amerongen werd met unanieme stemmen herkozen. Maarten van Heest komt als bestuurslid TMC Nederland versterken.